Turner County Sheriff

(605)297-3225 Non Emergency
911 Emergency